Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ALTO TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW.ALTOSTRATUS.PL

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez ALTO TAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie adres ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa nr KRS 0000465944, nr REGON 144777949, NIP 5252515019, (dalej jako „ALTO TAX”) za pośrednictwem strony www.altostratus.pl (dalej zwana: „Stroną”), dalej zwany Regulaminem, określa:
   1. podstawowe informacje o ALTO TAX;
   2. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez ALTO TAX;
   3. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez ALTO TAX w tym w szczególności:
    1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się ALTO TAX,
    2. warunki dot. rozszerzeń plików wsadowych obsługiwanych przez Stronę
   4. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
   5. tryb postępowania reklamacyjnego.
  2. ALTO TAX prowadzi działalność polegającą na udostępnianiu Narzędzi znajdujących się na Stronie.
  3. Kontakt z ALTO TAX zapewniony jest za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu e-mail: support@altostratus.pl, oraz w podanej powyżej siedzibie ALTO TAX.
  4. Na potrzeby Regulaminu następujące terminy otrzymują określone poniżej znaczenie
   1. „Narzędzia” oznacza aplikacje dostępne na Stronie;
   2. „Faktura” oznacza Fakturę zgodnie z Umową o świadczenie usług;
   3. „Strona” oznacza witrynę internetową www.altostratus.pl prowadzoną przez ALTO TAX;
   4. „Polityka Ochrony Prywatności” oznacza ustalone i opublikowane na Stronie przez ALTO TAX zasady ochrony prywatności użytkowników Strony;
   5. „Klient” oznacza przedsiębiorcę, który korzysta ze Strony, w szczególności na podstawie Umowy o świadczenie usług.
   6. „Użytkownik” oznacza osobę upoważniona przez Klienta do korzystania z Narzędzi;
   7. „Lista Użytkowników” oznacza osoby upoważnione przez Klienta wskazane w załączniku nr 1 do Umowy o świadczenie usług;
   8. „Umowa o świadczenie usług” oznacza umowę zawartą pomiędzy ALTO TAX a Klientem dot. świadczenia usług za pośrednictwem Strony.
   9. „Demo” oznacza bezpłatny, ograniczony czasowo dostęp do zawartości Strony, udzielany w celu zapoznania potencjalnych użytkowników z funkcjami Strony.
 2. Rodzaj i zakres usług
  1. ALTO TAX świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na dostępie ‚on-line’ do wybranych przez klienta aplikacji na Stronie poprzez przeglądarkę internetową.
 3. Warunki świadczenia usług
  1. W celu prawidłowego korzystania z usług ALTO TAX świadczonych za pośrednictwem Strony konieczne jest:
   1. posiadanie odpowiednich urządzeń: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne wraz z dostępem do internetu;
   2. dostęp do poczty elektronicznej;
   3. aktualna wersja przeglądarki internetowej.
  2. Każdy zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie praw i dóbr osobistych ALTO TAX, parterów biznesowych ALTO TAX oraz osób trzecich.
  3. Usługi będą dostępne dla przedstawicieli Klienta wskazanych w załączniku numer 1 do Umowy o świadczenie usług.
 4. Dostęp testowy
  1. W celu uzyskania 14 dniowego dostępu testowego należy przesłać na adres support@altostratus.pl wiadomość z listą adresów e-mail użytkowników, którzy chcą uzyskać dostęp do Demo.
  2. Każdy z użytkowników otrzyma e-mailowo swój unikalny login oraz hasło dostępowe do Narzędzi.
 5. Procedura zawarcia Umowy o świadczenie usług
  1. W celu zawarcia Umowy na korzystanie z Narzędzi konieczne jest:
   1. Przesłanie maila dot. chęci zawarcia Umowy na adres znajdujący się na Stronie po kliknięciu w pole „Napisz do nas”;
   2. Wybór odpowiedniego pakietu;
   3. Pozytywne przejście weryfikacji;
   4. Podpisanie umowy o świadczenie usług wraz ze wskazaniem listy użytkowników upoważnionych do korzystania ze Strony.
 6. Logowanie
  1. Zalogowanie się na Stronie polega na podaniu nazwy użytkownika oraz tymczasowego hasła, które zostało przesłane na adres email wskazany w Liście Użytkowników.
  2. Po pierwszym logowaniu na Koncie Użytkownik powinien zmienić hasło tymczasowe.
 7. Sposób działania, aktualność Strony
  1. Usługa polega na dostępie online do Narzędzi znajdujących się na Stronie.
  2. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości korzystanie z Narzędzi nie jest związane z udzielaniem licencji.
  3. Aby skorzystać z wybranego Narzędzia należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi wgrywanych plików, w szczególności należy zadbać o odpowiedni format pliku. Wszelkie informacje dotyczące wymaganego formatu pliku znajdują się na Stronie.
  4. Dane wgrywane do Narzędzi nie są zapisywane, za wyjątkiem raportów generowanych przez Narzędzie, które są tymczasowo zapisywane w celu umożliwienia ściągnięcia przez Użytkownika.
  5. W okresie korzystania z Narzędzi dostępnych na Stronie ALTO TAX zapewnia Klientowi stałą usługę utrzymania i aktualizacji. ALTO TAX jest upoważnione do wprowadzania dowolnych zmian na Stronie, w celu usprawnienia jej działania lub polepszenia jakości świadczonych usług.
  6. ALTO TAX nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Klient lub Użytkownik, a które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z Narzędzi zamieszczonego na Stronie.
  7. Klient niniejszym akceptuje fakt, iż usługi świadczone za pośrednictwem Strony polegają na usługach podmiotów trzecich, w tym m.in. usługach Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub Ministerstwa Finansów dotyczących prowadzenia Białej Listy Podatników. ALTO TAX nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. brak działania lub nieprawidłowe działanie Serwisu wywołane awariami po stronie podmiotów lub organów prowadzących Białą Księgę Podatników;
   2. zmiany, modyfikacje, ograniczenia, zawieszenia lub wyłączenia usług świadczonych przez podmioty lub organy prowadzące Białą Księgę Podatników, mające wpływ na funkcjonowanie Serwisu;
   3. prawidłowość danych wygenerowanych jako wynik korzystania z Narzędzia, jeżeli zostały zaimportowane z serwisu internetowego organu państwowego odpowiedzialnego za ich udostępnienie.
 8. Ceny, sposób płatności
  1. Wszelkie ceny wskazane w ofercie przesłanej w odpowiedzi na wiadomość o której mowa w pkt 5.1.1 nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT), chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
  2. Płatności za korzystania z Narzędzi odbywa się na zasadach i w terminach określonych przez ALTO TAX w Umowie o świadczenie usług.
 9. Rozwiązanie umowy
  1. ALTO TAX zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, przed upływem okresu obowiązywania umowy, jeżeli Klient lub Użytkownik:
   1. narusza postanowienia Regulaminu;
   2. dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu;
   3. zalega z zapłatą wynagrodzenia i nie uiścił przedmiotowego wynagrodzenia pomimo wysłania przez ALTO stosownego wezwania i wyznaczenia mu dodatkowego, co najmniej 7-dniowego terminu płatności.
 10. Reklamacje
  1. Klientowi przysługuje prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących korzystania ze Strony lub Narzędzi.
  2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta oraz opis przyczyny reklamacji.
  3. Reklamację składa się na adres e-mail support@altostratus.pl podając w temacie wiadomości „reklamacja”.
  4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
  5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego opisanego w niniejszym punkcie Regulaminu, Klientowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń.
 11. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin jest dostępny bezpłatnie na Stronie w języku polskim.
  2. Regulamin w brzmieniu określonym powyżej obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
  3. Na każde żądanie Klienta ALTO TAX przekaże Klientowi Regulamin w formacie .rtf lub .pdf.